Įsigijus netinkamos kokybės maisto prekę

Kokių veiksmų turi imtis pirkėjas, kurio nusipirktas maisto produktas, jo manymu, yra neatitinkantis jam keliamų kokybės reikalavimų.
 
Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės maisto prekę (tiek nesibaigus jos tinkamumo naudoti terminui, tiek ir pasibaigus), gali reikalauti, kad ji būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę arba, grąžinus šią prekę pardavėjui, reikalauti už ją sumokėtų pinigų. Vadinasi, vartotojui, kaip silpnesnei šaliai, palikta pasirinkimo teisė, kuris iš minėtų dviejų variantų jam yra priimtinesnis. Pardavėjo reikalavimas jam palankesnio pažeistų tarpusavio santykių atstatymo – neteisėtas, todėl – neleistinas. Prekių keitimas ar grąžinimas vykdomas jų pirkimo vietoje ar kitoje, šiuo atveju – pardavėjo nurodytoje, tačiau pirkėjui patogioje vietoje.
Siekdamas apginti savo pažeistas teises, pirkėjas privalo pardavėjui pateikti ne tik jo įsigytą netinkamos kokybės prekę, bet ir raštišką prašymą, kuriame aiškiai nurodytų prekės trūkumus ir vieną, jo nuomone, sau priimtiniausią reikalavimą, t.y. prekės keitimą arba pinigų grąžinimą.
Prie prašymo turi būti pridedamas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas, t.y. kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (baigtinio tokių dokumentų sąrašo nenustatyta). Jeigu pirkėjas nepateikia nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama tik pardavėjui sutikus. Tačiau įstatymo nėra nustatyta, kad vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties faktas teisme gali būti įrodinėjamas tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, todėl ši aplinkybė byloje, pasiekusioje teismą, gali būti įrodinėjama visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pagal bendrąsias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (pvz., Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikto skundo tyrimo dokumentais, šalių ir specializuotų institucijų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais bei kita). Atkreiptinas dėmesys, kad prašymo išsamumas, jo tikslumas – reikalavimo patenkinimui tiesioginę įtaką darantys veiksniai. Tuo tarpu prašymo kopija su žyma „gauta“ – įrodymas, kuris gali būti vertingas, jeigu nesąžiningas pardavėjas siektų nuslėpti pirkėjo kreipimąsi į jį laiku.
Kaip rodo praktika, pardavėjas ne visuomet linkęs į kompromisus. Nenorėdamas tenkinti pirkėjo reikalavimų, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kuri inicijuoja ginčo objekto tyrimą. Pardavėjui nesikreipiant ar delsiant kreiptis į minėtą tarnybą, tokių veiksmų pradininkas gali būti pats pirkėjas.
Jeigu pardavėjas nevykdo vartotojo reikalavimo arba iš jo dešimties dienų laikotarpiu nėra gaunama jokio atsakymo, vartotojas įgyja teisę kreiptis į neteismines ginčus nagrinėjančias institucijas. Vartotojas gali kreiptis tiek į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, tiek ir į plačiausius įgaliojimus vartotojų teisių gynimo srityje turinčią, neretu atveju koordinacinį (nukreipiantį) vaidmenį atliekančią Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Skundas (prašymas) minėtoms tarnyboms gali būti pateikiamas ne tik tiesiogiai, bet ir išsiunčiant registruotu laišku arba kitu išsiuntimą bei gavimą patvirtinančiu būdu (išsiųstų dokumentų kopijų paskirtis – analogiška anksčiau aptartajai). Elektroninio skundo forma – taip pat galima, tačiau su sąlyga, kad bus pasirašyta elektroniniu parašu. Jei vartotojo prašymui (skundui) išnagrinėti reikia atlikti ekspertizę arba laboratorinius tyrimus, kuriais nustatoma prekių kokybė, tai atliekama iš ekspertizę ar laboratorinius tyrimus atliekančios valstybinės institucijos tam numatytų valstybės biudžeto asignavimų.
Tačiau tam tikrais atvejais už ekspertizę ar laboratorinius tyrimus apmoka:
• pardavėjas, jeigu nustatoma, kad prekės yra netinkamos kokybės;
• vartotojas, jeigu ekspertizę ar laboratorinius tyrimus atliekančios valstybinės institucijos sprendimu ekspertizė ar laboratoriniai tyrimai nebūtini, o vartotojas pageidauja juos atlikti, pasitvirtinus, kad prekės yra tinkamos kokybės.
Sprendimas dėl pirkėjo pateikto skundo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokio skundo gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 10 papildomų darbo dienų ir tik dėl objektyvių priežasčių (apie jų buvimą, kaip ir apie pačio termino pratęsimą – skundą padavęs asmuo informuojamas raštu).
Skundą išnagrinėjusi institucija surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar sutinka su vartotojo reikalavimo pagrįstumu ir informuoja vartotoją, ar jo pretenzija tenkinama. Jei reikalavimas būna pripažįstamas kaip pagrįstas – pardavėjui per nustatytą terminą pasiūloma įvykdyti tokį vartotojo prašymą. Pardavėjui atsisakius patenkinti teisėtus vartotojo reikalavimus, tyrimą atlikusios institucijos jų gautus duomenis perduoda Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri vartotojo vardu gali kreiptis į teismą, reikalaudama nutraukti sudarytą sutartį ir grąžinti pirkėjui jo sumokėtą kainą.
Bet kuriuo atveju, išsiaiškinusi ginčo esmę bei išanalizavusi pateiktus įrodymus, neteisminiu keliu ginčus nagrinėjanti institucija pirmiausia siekia taikaus verslininko ir vartotojo interesų suderinimo ir, tik nepavykus rasti bendro abi šalis tenkinančio kompromiso, priima vieną iš galimų sprendimų, t.y. patenkinti, iš dalies patenkinti ar atmesti vartotojo prašymą. Toks sprendimas tėra rekomendacinio pobūdžio, jo vykdymas nėra užtikrintas valstybės prievartos priemonėmis (išimtis – Ryšių reguliavimo tarnyba ir Valstybinė energetikos inspekcija, tačiau tai ne su maistu susijusių institucijų veikla, dėl to – jų tema paliekama nuošaliau).
Informacija apie sprendimus nevykdančius verslininkus yra vieša, todėl kiekvienam, norinčiam su ja susipažinti, pateikiama oficialiame Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniame puslapyje. Specializuota tarnyba, atlikusi tyrimą ar įpareigota prižiūrėti jo vykdymą, pačiam vartotojui vengiant ginti savo pažeistas teises, veikdama jo vardu ir interesais, gali perimti atsakomųjų veiksmų iniciatyvos teisę.
Bet kuriuo atveju konstitucinio lygmens teisė kreiptis į teismą nėra ribojama. Dėl to, pardavėjui atsisakius tenkinti pirkėjo reikalavimus, teisė pasinaudoti alternatyviu ginčų sprendimo būdu – paties pirkėjo prerogatyva. Manydamas, kad jo teisės efektyviau bus ginamos iš karto kreipusis į teismą, naudotis neteisminius ginčus nagrinėjančių institucijų pagalba – neprivaloma.
Taigi nekokybiško maisto produkto pirkėjas (vartotojas), savo teises gali apginti, kreipdamasis į :
1. pardavėją (išnaudojama draugiško susitarimo galimybė);
2. patariamosios, atstovaujamosios teisės pagrindais veikiančias vartotojų asociacijas;
3. taikaus konflikto išsprendimo siekiančias neteisminius ginčus nagrinėjančias institucijas, kai ginčo tarp dviejų šalių sprendimui vadovauja neutrali trečioji šalis, t.y. pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais;
4. teismą;
Tik įvykdęs reikalavimą pirmiausia kreiptis į prekės pardavėją, vartotojas turi teisę kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją ar teismą. Neįvykdžius šio privalomojo reikalavimo, tokia galimybė prarandama.
Akivaizdu, kad neteisminis ginčų nagrinėjimas turi daug privalumų (pvz., mažesnės sąnaudos, jų pigumas, lankstumas, paprastumas, greitumas, paprastesnė kreipimosi dėl ginčo nagrinėjimo tvarka, taikiai priimtų sprendimų vykdymo didesnis tikėtinumas ir pan.). Vis dėlto tokie trūkumai, kaip skirtingų taisyklių egzistavimas, sprendimų neprivalomumas, funkcijų daugialypiškumas – aplinkybės, kurios mažina sieko pasinaudoti jomis patrauklumą.
 

Valstybinės institucijos, susijusios su maisto produktų vartotojų teisių apsauga (kontaktai)


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
Tel. (8 5) 262 6751
Faks. (8 5) 279 1466
tarnyba@nvtat.lt
www.vartotojoteises.lt

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Tel.: (8 5) 240 4361
Faks.:(8 5) 240 4362
vvt@vet.lt
www.vet.lt/

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel. (8 5) 277 8036
www.vvsp.lt
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Algirdo g. 17, LT-03219 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 213 5166
info@regula.lt
www.regula.lt

 

Keleto iš vartotojų asociacijų duomenys


Nacionalinė vartotojų konfederacija
Stiklių g. 8, LT-01131, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 261 5979
konfederacija@vartotojai.eu
www.vartotojai.eu
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
Stiklių g. 8, LT-01131, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 261 5979
federacija@vartotojai.eu
www.vartotojuteises.lt
Lietuvos vartotojų asociacija
Jogailos g. 5-1, LT-01116 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 261 90 65
lpss@takas.lt
Lietuvos vartotojų sąjunga
Savanorių pr. 352–303, LT–3042 Kaunas
Tel. (8 37) 30 85 86
Faks. (8 37) 30 85 82
lvs@takas.lt
Lietuvos vartotojų institutas
S. Konarskio g. 49, LT-01323 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 273 0791
institutas@takas.lt
www.vartotojai.lt
Vartotojų teisių gynimo centras
V.Mykolaičio Putino g. 5-216, LT-2009 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4041, faks. (8 5) 212 3329
www.vartotojucentras.lt
Vakarų Lietuvos vartotojų federacija
Tiltų g. 8, LT-91248 Klaipėda
Tel./faks. (8 46) 31 12 46
vartinfo@takas.lt
www.vlvf.org

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai