Darbingumo lygio nustatymas

Darbingumo lygis – tai asmens pajėgumas įgyvendinti turimą profesinę kompetenciją, įgyti naują arba atlikti mažesnės kompetencijos reikalaujančius darbus. Darbingumo lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT).
 
Ji tai atlieka, remdamasi Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) ir Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašu (toliau – Kriterijų aprašas). Įvertinami medicininiai, funkciniai, profesiniai ir kiti kriterijai, turintys įtakos asmens darbingumui ir jo įsidarbinimo galimybėms.
Darbingumo lygis gali būti nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus. Beje, ne tik Lietuvos Respublikos piliečiams, bet ir nuolatinę gyvenamąją vietą joje deklaravusiems kitų valstybių piliečiams, taip pat asmenims be pilietybės. Jei su motyvuotu prašymu dėl to kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti ir mokanti institucija, taip pat ir asmenims, kurie gyvena užsienyje.
 

Darbingumo lygio nustatymo kriterijai


NDNT priima sprendimą vertinti asmens darbingumo lygį tik tuomet, jeigu siunčiamo asmens sveikatos būklė atitinka Kriterijų apraše nurodytus kriterijus ir (ar) yra panaudotos visos būtinos medicininės reabilitacijos ir gydymo priemonės.
Medicininiais kriterijais laikomas bazinis darbingumas; funkciniais – valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičius; profesiniais ir kitais – išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje, amžius bei fizinės, darbinės ir informacinės aplinkos pritaikymas.
Jei asmeniui nustatomas 0–25 proc. darbingumas, jis yra laikomas nedarbingu, dėl to dirbti gali tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje.
Jeigu 30–55 procentų – iš dalies darbingu: nors toks asmuo ir gali dirbti įprastinėmis darbo sąlygomis, tačiau turi būti atsižvelgiama į išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų pateiktas rekomendacijas.
Žmogus, kuriam nustatytas 60–100 proc. darbingumas, laikomas darbingu.
Kai asmens bazinis darbingumas yra nuo 0 iki 15 procentų, jo darbingumo lygis prilyginamas baziniam darbingumui ir vertinamas tik pagal medicininius kriterijus. Tokiu atveju funkciniai, profesiniai ir kiti kriterijai yra vertinami tik asmeniui pačiam pageidaujant.
 

Nustatymo tvarka


Darbingumo lygis nustatomas arba asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje, arba kai asmens prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir jis negali atvykti, – apžiūrint jį namuose (ligoninėje).
Sprendimai dėl darbingumo lygio priimami per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Kai asmuo praleidžia pakartotinio darbingumo lygio vertinimo laiką, darbingumo lygis gali būti nustatytas atgaline data, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius metus, skaičiuojant nuo dokumentų gavimo dienos.
Kai darbingumo lygio nustatymo atgaline data prašo asmuo, kuriam darbingumo lygis atsirado dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe, profesinės ligos, darbingumo lygį NDNT atgaline data gali nustatyti nuo sužalojimo darbe padarinių atsiradimo ar profesinės ligos diagnozavimo dienos.
 

Darbingumo lygio priežastys


Darbingumo lygio priežastimis laikoma ligos arba būklės (taip pat ir atsiradusios nuo vaikystės ar iki 24 metų), nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe, profesinė liga, liga (suluošinimas), įgyta tarnybos ar karinių mokymų metu, dirbant priverstinius darbus, vykdant piliečio pareigą, ir kitos Tvarkos apraše nurodytos aplinkybės.
Kai asmeniui yra nustatoma daugiau nei viena darbingumo lygio priežastis, darbingumo lygis nustatomas dėl kiekvienos priežasties atskirai.
 

Darbingumo lygio terminai
Darbingumo lygis gali būti nustatomas:


• šešiems mėnesiams, 1 arba 2 metams, tačiau ne ilgiau kaip iki senatvės pensijos amžiaus, (išskyrus, kai pensiją prašoma paskirti susitarimo tarp užsienio valstybių pagrindu). Jei nustatyti darbingumo lygio procentai nesikeičia arba mažėja, šie terminai gali būti tęsiami ne ilgiau kaip 6 metus. Po 6 metų darbingumo lygio terminas nurodomas iki senatvės pensijos amžiaus;
• iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos;
• iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos arba neterminuotai (išskyrus, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar dėl profesinės ligos).
 

Pakartotinis darbingumo lygio vertinimas
NDNT atlieka pakartotinį darbingumo vertinimą:


• baigiantis nustatytam darbingumo lygio terminui, bet ne vėliau kaip paskutinę nustatyto darbingumo lygio termino dieną;
• pasikeitus asmens sveikatos būklei, darbingumo lygio priežastims;
• asmeniui ir/ar pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu;
• vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą;
• jeigu, atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą, paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai.
 

NDNT teritorinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:


• per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos;
• per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo dienos.
Tuo atveju, kai sprendimą skundžia asmuo, pensiją ar išmoką mokanti institucija, NDNT gali pakviesti juos dalyvauti pakartotinai vertinant darbingumo lygį. Jeigu kviečiamas sprendimą apskundęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta, NDNT gali priimti sprendimą nekeisti teritorinio skyriaus priimto sprendimo.
NDNT, gavusi visus darbingumo lygiui pakartotinai vertinti reikiamus dokumentus, sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotasis asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 15 kalendorinių dienų.
Jeigu asmuo, pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su sprendimu dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos (pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo dienos) gali būti skundžiamas Ginčų komisijai.
Ginčų komisijos sprendimas dėl darbingumo lygio gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
 

Atsakomybė
Kas už ką atsako:


• už pateiktų asmens medicininių duomenų teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas;
• už pateiktos informacijos apie profesinės reabilitacijos programos rezultatus teisingumą ir patikimumą – teritorinė darbo birža;
• už sprendimo dėl asmens darbingumo lygio nustatymo teisingumą ir pagrįstumą – NDNT teritorinio skyriaus, kuriame vertinamas darbingumo lygis ir priimamas sprendimas, vedėjas;
• už asmens paties pateiktos informacijos teisingumą – pats asmuo.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai