Sveikatos draudimas. Tęsiame temą

Praėjusiame leidinio numeryje buvo kalbama apie sveikatos draudimo reikšmę, rūšis, veikimo principus, draudžiamųjų grupes bei kt. Šiame numeryje toliau kalbėsime apie privalomo sveikatos draudimo (toliau – PSD) galiojimą, įmokų mokėjimo tvarką bei sąlygas, taip pat apžvelgsime atsakomybę, kuri yra taikoma įmokas mokėti atsisakantiems.
 

PSD galiojimas


Kai asmuo tampa valstybės lėšomis draudžiamu asmeniu, įgyja darbuotojo, valstybės tarnautojo ar politiko statusą ir už jį pradedamos mokėti įmokos, PSD įsigalioja kitą dieną nuo pirmos įmokos už tokį asmenį sumokėjimo.
Savarankiškai pradėjusiems mokėti įmokas asmenims PSD įsigaliojimo tenka laukti tris kartus ilgiau. Tai reiškia, kad asmenų, kurie gauna autorinius atlyginimus, sporto veiklos, atlikėjų pajamas, vykdo individualią veiklą, ūkinių bendrijų narių, individualių įmonių savininkų, asmenų, besidraudžiančių savarankiškai, asmenų, gaunančių kitas GPM apmokestinamąsias pajamas bei ūkininkų PSD įsigalioja tik kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos arba jie patys mokėjo PSD įmokas, arba nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) dydžio įmoką. Derėtų žinoti, kad 3 MMA dydžio įmokos sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti nustatyto dydžio įmokas.
Nustojus mokėti įmokas, iš PSD fondo biudžeto finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, asmenys, už kuriuos buvo mokamos įmokos, ar kurie patys jas mokėjo, papildomai gauna dar vieną mėnesį. Ši garantija neatleidžia nuo prievolės mokėti už šį mėnesį PSD įmokos.
Kadangi studentų ir moksleivių apdraustumo galiojimo terminas – vieneri mokslo metai, t. y. nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų spalio 1 d., mokyklas baigę moksleiviai ir bakalauro ar magistro diplomus įgiję studentai išlieka apdrausti PSD ne tik vasarą, bet iki tų metų spalio 1-osios. Valstybinė ligonių kasa (toliau – VLK) yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su visomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir gauna duomenis apie studijuojančiuosius jų dieniniuose skyriuose. Kad ir kaip gaila, bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštesniosios mokyklos tokių duomenų neteikia. Taigi moksleiviui, kuriam sukako 18 metų, sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasa, bus teikiamos nemokamos gydymo paslaugos tik tada, kai jis, atvykęs į teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) arba jos atstovą savivaldybėje, pateiks asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą, t.y. kortelę arba pasą, bei galiojantį moksleivio pažymėjimą (jo neturint– pažymą iš mokyklos). Toliau nesimokantys ir nedirbantys moksleiviai ar baigusieji studijas valstybės lėšoms gali būti draudžiami tik jei įsiregistruoja darbo biržoje. Studentai, kurie yra išvykę studijuoti ne į Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybes nares (Islandiją, Norvegiją, Lichtenšteiną) ar Šveicariją, kaip ir Europos Sąjungos šalyse besimokantys vyresni nei 18 metų moksleiviai, valstybės lėšomis nedraudžiami.
 

PSD įmokos


PSD įmokos, anksčiau buvusios sudedamąja gyventojų pajamų mokesčio dalimi, nuo 2009 m. sausio 1 d. tapo savarankiškomis įmokomis, siejamos su konkrečiu gyventoju. Tai reiškia, kad neapdrausti jokioje draudžiamųjų asmenų kategorijoje ir nesantys apdraustųjų valstybės lėšomis sąraše PSD įmokas gyventojai privalo mokėti savarankiškai. Pagal naująją tvarką, gyventojo metinė PSD įmokų prievolė privalo siekti ne mažiau kaip 864 Lt (kas mėnesį – po 72 Lt, t.y. 9 procentų nuo MMA). Esant poreikiui, jas galima susimokėti į priekį, tačiau ne daugiau kaip už einamuosius metus.
Prievolė mokėti PSD įmokas ir teisė būti apdraustam siejama su faktine nuolatine gyvenamąja vieta Lietuvos Respublikoje (toliau – LR). Todėl asmenys, kurie iš LR yra išvykę galutinai ir savo pilietines teises, pareigas bei socialinius interesus susieję su kita užsienio valstybe, tam, kad būtų atleisti nuo PSD įmokų mokėjimo, privalo deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimus. Gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus tiesiogiai ar elektroniniu būdu galima atlikti seniūnijoje, jeigu seniūnijos nėra, kitame savivaldybės padalinyje, o jau išvykus – konsulinėje įstaigoje. Toks gyvenamosios vietos pakeitimo deklaravimas galioja tik į ateitį.
Ir nors išvykimo iš LR deklaravimas yra vienas iš esminių kriterijų, leidžiančių nustatyti, kad asmuo nebėra nuolat gyvenantis LR, vis dėlto mokesčių tikslais, t.y. tam, kad asmeniui, faktiškai gyvenusiam užsienyje, nereikėtų mokėti PSD įmokų Lietuvoje, gyventojams, pateikiant mokesčių deklaracijos atitinkamą formą, yra sudaryta galimybė deklaruoti savo išvykimą ne tik į ateitį, bet ir „atgaline data“ (tačiau ne vėliau, kaip už 2005 metus). Tiems gyventojams, kurie nėra deklaravę išvykimo nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, tačiau yra ar buvo išvykę, PSD įmokų mokėjimo galima išvengti tik tuomet, jeigu jie atitinkamu LR nebuvimo laikotarpiu buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu ES, EEE valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti tai patvirtinantį atitinkamos formos dokumentą.
PSD įmokos, būdamos draudžiamųjų ir (arba) jų draudėjų mokamomis Sveikatos draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyto dydžio įmokomis, užskaitomos už tą mėnesį, kurį yra gaunamos pajamos, ir mokamos nuo visų gaunamų pajamų, nepriklausomai, ar yra vienas, ar keli pajamų šaltiniai. Tais mėnesiais, kai nėra gaunama jokių pajamų, asmuo privalo draustis savarankiškai ir sumokėti minimalią sveikatos draudimo įmoką (72 Lt/mėn.), išskyrus atvejus, kai jis draudžiamas valstybės lėšomis.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad asmenys, kurie pagal Įstatymą yra draudžiami valstybės lėšomis, draudžiami jomis tik tuo atveju, jei neturi jokių apmokestinamų pajamų. Tai reiškia, kad jeigu asmuo iš savo veiklos gauna pajamų, tokios aplinkybės, kaip pensinis amžius, neįgalumas ar kitos lengvatinę padėtį lemiančios savybės, PSD įmokų mokėjimui įtakos neturi.
Asmenys, gaunantys nepastovias pajamas ir kartu esantys valstybės draudžiamų asmenų sąraše, turi mokėti įmokas nuo gaunamų pajamų, tačiau neturi prievolės mokėti savarankiškai už mėnesius, kada jie pajamų negauna.
 

Išvykstantiems iš Lietuvos


Prieš išvykstant iš LR, PSD draustiesiems su savimi būtina pasiimti per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo išduodamą Europos sveikatos draudimo kortelę. Kortelės neturint, už būtinąją medicinos pagalbą tenka mokėtis pačiam (šių išlaidų kompensavimas galimas tik sugrįžus į Lietuvą).
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kurios ES valstybinės sveikatos sistemos atlygina visas asmens sveikatos priežiūros išlaidas, kitos – tik dalį. Tokiu atveju likusias išlaidas tenka padengti pačiam ar, jeigu asmuo yra draudęsis papildomai, papildomo draudimo bendrovei. Bet kuriuo atveju būtinosios pagalbos paslaugų mastą nustato gydantysis gydytojas.
Tačiau tai, kad teisė į nemokamą būtinąją medicinos pagalbą privačių gydymo įstaigų, papildomų sveikatos priežiūros paslaugų bei transportavimo išlaidų neapima, derėtų žinoti kiekvienam keliaujančiajam. Už šias paslaugas apdraustieji PSD privalo susimokėti patys. Tuo tarpu asmenys, pasinaudoję kortele po to, kai prarado apdraustojo PSD statusą, išlaidas, kurias TLK patyrė apmokėdama jiems suteiktas paslaugas, anksčiau ar vėliau grąžinti turės.
 

Atsakomybė už PSD įmokų nemokėjimą


Pažeidus įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, draudėjams skiriamos baudos ir skaičiuojami delspinigiai. Dėl asmens sunkios ekonominės ir socialinės padėties, dėl ekonominių motyvų bei kitų svarbių priežasčių, remiantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, mokesčių mokėtojai nuo priskaičiuotų delspinigių gali būti atleisti. Kadangi draudėjų tikrinimas vykdomas pasirinktinai, jeigu draudžiamajam per kalendorinį mėnesį suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kaina neviršija 100 bazinių socialinių išmokų (13000 Lt), tikrinti, ar toks asmuo yra susimokėjęs PSD įmokas, Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) ir (arba) Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSD) administravimo įstaigos neprivalo.
PSD įmokas administruoja, įmokų mokėtojus konsultuoja VMI teritoriniai skyriai arba VSD fondo administravimo įstaigos, taip pat TLK. Konkretus PSD įmokų administratorius priklauso nuo to, kuriai draudžiamų asmenų grupei gyventojas priklauso. Pvz., dirbančiųjų, individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių, asmenų, kurie vykdo individualią veiklą, žemės valdytojų, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis didesnis negu 14 EDV, PSD įmokas administruoja VSD įstaigos. Tuo tarpu asmenų, kurie verčiasi individualia veikla įsigiję verslo liudijimą, žemės valdytojų, kurių žemės valdos ar ūkio dydis ne didesnis kaip 14 EDV, PSD įmokas administruoja VMI. Kita vertus asmenų, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš sportininko, atlikėjo veiklos, PSD įmokas gali administruoti tiek VMI, tiek VSD – kai kūrybine veikla užsiimantiems gyventojams autorinis atlyginimas nėra išmokamas kiekvieną mėnesį, jų mokamas PSD administruoja VMI, priešingu atveju – VSD.

Populiariausi straipsniai

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai