Teisės į žalos atlyginimą realizavimas

Praėjusiame numeryje, remiantis 2010 m. kovo 1 d. įsigaliosiančiu Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymu, buvo aptartos pacientų teisės ir pareigos, jų tarpusavio sąveika. Tęsdami supažindinimą su naująja įstatymo redakcija, šiame numeryje apžvelgsime asmens, siekiančio žalos atlyginimo, privalomą veiksmų seką, kurios nesilaikymas užkerta kelią į teisėtai priklausančią kompensaciją, kilusių nuostolių atlyginimą. Eiliškumo tvarka bus pateikta informacija, naudinga kiekvienam, pasiryžusiam kovoti dėl savęs, artimųjų, tų, kurių interesais veikia, kuriems atstovauja.
 

Žmogus jam priklausančias teises gali ginti tik įstatymo nurodytu pagrindu bei būdais. Teisinėje sistemoje egzistuoja reikalavimas elgtis apdairiai bei rūpestingai, domėtis ne tik savo teisėmis, pareigomis, bet ir nustatytu jų apsaugos mechanizmu. Vadinasi, nuo 2010 m. kovo 1 d. pacientai, kuriems nuo nurodytos datos bus suteiktos netinkamos kokybės medicinos paslaugos ar kitu įstatyme nurodytu būdu pažeistos jų teisės, norėdami išsireikalauti žalos atlyginimo, turės remtis aktualia įstatymo redakcija.
Taigi, siekdamas gauti žalos atlyginimo, asmuo pirmiausiai privalo atsakyti tinkamo atsakomybės subjekto klausimą. Nustatant, kas konkrečiai – ar gydytojas asmeniškai, ar juridinis asmuo – gydymo įstaiga – turi atsakyti, pagrindinę reikšmę turi aplinkybė, kas ir už kokias lėšas teikė sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu šias paslaugas teikė ne privati sveikatos priežiūros įstaiga, bet valstybės ir savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ar visuomenės sveikatos priežiūros viešoji ar biudžetinė įstaiga, paslaugos buvo apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės (savivaldybės) biudžeto lėšų, atsakomybės subjektas tokiu atveju yra sveikatos priežiūros įstaiga, kaip juridinis asmuo, o ne asmeniškai gydytojas. Sveikatos priežiūros įstaiga tokiu atveju atsako ne pagal sutartinės, o pagal deliktinės civilinės atsakomybės taisykles.
Nustačius atsakomybės subjektą, realizuojami įstatyme įtvirtinti procedūriniai reikalavimai, kurių nesilaikymas ar jų nežinojimas gali tapti neįveikiama tolimesnių veiksmų kliūtimi.

Pirmas žingsnis –skundo (rašytinio kreipimosi, kuriame nurodomos pažeistos teisės ar teisėti interesai bei reikalavimai kilusiai žalai atlyginti) sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, paciento manymu, buvo pažeistos jo teisės, pateikimas. Vadinasi, jeigu medicinos paslaugos buvo teiktos gydymo įstaigoje, pretenzijas pacientas turi reikšti ne konkrečiam gydytojui, bet įstaigai. Tai privalu padaryti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo sužinojimo apie pažeidimą. Konstatavus pakankamai svarias aplinkybes, terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip trejų metų laikotarpiui nuo teisių pažeidimo dienos. Skundas nagrinėjimas dvidešimties dienų laikotarpiu.


Antras žingsnis – sveikatos priežiūros įstaigos vadovui atsisakius atlyginti žalą, pacientas įgyja teisę su pareiškimu, laikydamasis jo turiniui ir formai keliamų reikalavimų, kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, kuri yra privaloma ikiteisminė institucija, nagrinėjanti ginčus dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir nustatanti padarytos žalos dydį. Komisija turtinės ir neturtinės žalos dydį nustato pagal paciento pareiškimą, todėl pareiškime būtina nurodyti kokio dydžio žalą, išreikštą pinigais, asmuo patyrė. Komisija nagrinėja tik tokius reikalavimus, kurie paremti po 2005 m. sausio 1 d. kilusios žalos faktu. Ginčai, kurie yra kilę iš civilinės atsakomybės draudimo santykių, į komisijos kompetenciją nepatenka. Pareiškimas komisijoje turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jo gavimo dienos. Dėl objektyvių aplinkybių terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams. Komisijos sprendimas sveikatos priežiūros įstaigai, pacientui ar kitiems asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą, yra privalomas.
Trečias žingsnis (paskutinės pakopos teisių gynimo instancija) – teismas. Nesutinkant su komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo jo priėmimo abiem šalims suteikta teisė kreiptis į teismą dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės (sprendimo priėmimo metu nedalyvavusiems asmenims terminas pradedamas skaičiuoti nuo jų sužinojimo apie sprendimą dienos). Šalys, manydamos, kad pirmos instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą t.y. nesilaikė procesinių taisyklių, nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė esmines faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, reikšmingus teisingam bylos išsprendimui, netinkamai juos įvertino, nenustatė reikšmingų bylos aplinkybių, sprendimo neargumentavo (nemotyvavo), gali jį skųsti apeliacinės instancijos teismui. Jo sprendimas (30 dienų laikotarpyje), remiantis netinkamu teisės taikymu, gali būti apskųstas Lietuvos Aukšciausiajam Teismui (kasacinė instancija - paskutinė teisų gynimo pakopa).
• Remiantis naująja įstatymo redakcija, pažeidus paciento teises ir dėl to kilus žalos atlyginimo prievolei, subjektų ratas, kuris gali reikšti prašymą žalai atlyginti, neapibrėžiamas. Taigi galima daryti pagrįstas išvadas, kad vertinamasis kriterijus atiduodamas į atitinkamų institucijų rankas. Pacientui tokia teisė – nekvestionuojama, tačiau kitiems, glaudžiai su nukentėjusiuoju susijusiems asmenims ji pripažįstama tik išimtiniais atvejais. Pvz., aplinkybė, jog pacientui tinkamai nebuvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, ne visada reiškia, kad teisę į neturtinės žalos atlyginimą įgijo ir jo artimieji. Kiti asmenys, kurie nėra nukentėjusieji, bet susiję su asmeniu, patyrusiu tokią žalą, teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi tik išimtiniais atvejais, t.y. patyrę nepaprastai didelių išgyvenimų, susijusių su nukentėjusiojo sužalojimu. Sprendimas dėl neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiojo artimiesiems priimamas egzistavusių aplinkybių visumos kontekste, t.y. įvertinus ligos ar negalavimo priežastis, eigą, galimybę laiku diagnozuoti, teiktų paslaugų pobūdį, jų pasekmes, trukmę, intensyvumą, pačio paciento elgesį ir t.t.
Tenka tik apgailestauti, kad, rengiant Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimus, pasiūlymo panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, o vietoje jos įsteigti Pacientų teisių kontrolieriaus įstaigą buvo atsisakyta. Visuomeniniais pagrindais veikianti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija faktiškai yra neveiksni, nes žmonėms, kurie kreipiasi į ją dėl žalos atlyginimo, galiausiai vis tiek tenka kreiptis į teismą. Ir nors naujoje įstatymo redakcijoje komisijai nėra numatytas „primygtinis reikalavimas“ neturtinės žalos atveju neviršyti 50 MMA žalos atlyginimui skirtos išmokos, labai abejotina, ar susiklosčiusios praktikos įtakoje komisijos sprendimu neturtinės žalos atlyginimo suma viršys nurodytąsias lubas. Pacientas, turintis neturtinės žalos įvertinimo teisę, ir toliau bus priverstas eikvoti tiek savo, tiek valstybės ne tik lėšas, bet ir laiką. Pagrįstai įsitikinęs, kad jam padaryta neturtinė žala yra kur kas didesnė už įvardintąją, vietoj tiesioginio kreipimosi į teismą, jis ir toliau bus verčiamas atlikti realios naudos neduodančias ikiteismines procedūras.

Kitame „Sveikas žmogus“ numeryje bus siekiama supažindinti su civilinei atsakomybei kilti būtinomis sąlygomis, bent vienos iš kurių nesant teisė į žalos atlyginimą nepripažįstama. Taip pat pateiksime įrodymų rinkimo naštos paskirstymą, t.y. kas ir ką privalo įrodinėti; atstovavimo esminius akcentus.
Pabaigoje norėčiau atkreipti dėmesį, kad sveikata – vertingiausias mūsų turtas, o žinojimas – svariausias ginklas, kuriuo galime ją apginti. Augantis gyvenimo tempas, informacijos gausa – aplinkybės, kurios mus ne tik klaidina, bet ir daro nepajėgius priimti tam tikrus sprendimus. Tik dalindamiesi naujausia informacija, išmanydami tam tikrą sritį, mes galime pasiekti norimų rezultatų. Vienas mūšio lauke – ne karys, todėl, veikdami drauge, mes galime kur kas daugiau.

Populiariausi straipsniai

Lankytojų komentarai

sis straipsnis - visuomenei di
2015-12-28 14:04
gerb. advokato padėjėja Aurelija Liutkevičiūtė ---
saunuole, fainuole, aciu jai ir su Naujais Metais!Labai
naudingas straipsnis!

Parašykite savo nuomonę

 • :)
 • (happy)
 • :D
 • (super)
 • (hi)
 • (red)
 • (fu)
 • (fool)
 • (weird)
 • :P
 • :(
 • (hooray)
 • (bad)
 • (think)
 • 8|
 • (ok)

Straipsniai šioje grupėje

Video

Mūsų draugai

Mūsų draugai